!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii Sprijinirea de activităţi cultural-educative pentru dezvoltarea generaţiei tinere şi integrarea minorităţilor
Codul măsurii M9/4A
Tipul măsurii 

    – Investiții

    – Servicii 

X – Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii

1. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

Analiza diagnostic şi SWOT arată că nivelul de educaţie culturală al elevilor şi adolescenţilor este inferior capacităţii lor de asimilare. Aceasta se datorează în principal influenţei negative a reţelelor informatice care ocupă o mare parte din timpul destinat lecturii şi învăţării.

Pe de altă parte, în mediile sociale cu grad mare de sărăcie, inclusiv în comunităţile minoritare (rome), iî familiile cu multi copii, gradul de inteligenţă al acestora este foarte dezvoltat datorită competiţiei în mediul familial, pe de o parte, şi datorită spiritului de autoconservare care se formează din copilărie, în lipsa protecţiei excesive a părinţilor.

Pentru dezvoltarea armonioasă, culturală şi implicit socială, a generaţiei tinere, pe lângă mediul şcolar este nevoie de programe educaţionale alternative. Pe de altă parte, copiii din mediile sărace, cu un potenţial intelectual insuficient exploatat, au şi ei nevoie de programe educaţionale alternative.

Organizând programe de educaţie culturală cu copii din medii sociale diferite, se va realiza atât o creştere a eficienţei programelor datorită eterogenităţii grupului, cât şi oportunitatea de a preîntâmpina fenomenele de excluziune socială la generaţia tânără.

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6 şi respectiv analiza SWOT, pt. III.5.

1.2. Obiectivul de devzoltare rurală al Reg. ( UE) nr. 1305/2013 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
1.3. Obiectivul specific local al măsurii Dezvoltarea intelectuala a generaţiei tinere şi promovarea dialogului intercultural prin programe alternative de educaţie culturală.
1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. ( UE) nr.1305/2013 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

a) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

1.5. Contribuția la domeniile de intervenție 1. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 Art. 20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale.

2. Măsura contribuie la Domeniul de interventie 6 (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013).

3. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013 Nu este cazul

4. Complementaritatea cu măsurile din SDL Nu este cazul

5. Sinergia cu alte măsuri din SDL

Măsura M9/4A corespunde aceleiaşi priorităţi ca şi măsura M8/4A – Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială: Prioritatea P4 (TABEL IV.1) – Valorificarea potenţialului social şi cultural din teritoriu.

2 . Valoarea adaugată a măsurii Valoarea adăugată a măsurii M9/4A constă în:

– educarea culturală a elevilor şi adolescenţilor

– evitarea excluziunii sociale la generaţia tânără, prin comunicarea între copii şi adolescenţi din medii sociale diferite.

Relevanţa măsurii:

Prin implementarea măsurii se asigură dezvoltarea culturală armonioasă şi prevenirea excluziunii sociale la generaţia tânără.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M9/4A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6, respectiv din analiza SWOT, pt. III.5.

3. Trimiteri la acte legislative – Regulamentul UE 1303/2013;

– Regulamentul UE 1305/2013;

– HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii pulbice Se adaugă legislaţia naţională în domeniul protecţiei sociale.

4. Beneficiari direcți/indirecți ( grup țintă)
4.1 Beneficiari direcți

Beneficiari direcţi :

Cele 6 comune componente ale GAL

Organizaţii non profit din domeniul serviciilor sociale sau învăţământului alternativ

Parteneriate public private între comune şi organizaţii non-profit (ONG)

4.2 Beneficiari indirecți

Beneficiari indirecţi :

Copii şi adolescenţi din comunităţile locale de pe teritoriul GAL.

Copii şi adolescenţi din comunităţile etnice minoritare din teritoriu (romi).

5.Tip de sprijin ( conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

– organizare cursuri, ateliere şi alte activităţi de educaţie culturală

– investiţii necorporale – sotftware;

– consultanţa pentru elaborarea Cererii de finanţare şi implementarea proiectului.

Acţiuni neeligibile

– cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;

– cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;

– contribuţie în natură;

– cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

– costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie;

6.1 Pentru proiecte de investiții
6.2 Pentru proiecte de servicii
7. Condiții de eligibilitate

 Beneficiari eligibili

Cele 6 comune componente ale GAL

Organizaţii non profit din domeniul serviciilor sociale şi de învăţământ alternativ

Parteneriate public private între comune şi organizaţii non-profit (ONG)

Beneficiari neeligibili

– solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

– solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;

– beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată

7.2 Pentru proiecte de investiții în modernizarea/dezvoltarea exploatațiilor
8. Criterii de selecție 1. Principiul nivelului calitativ al programului
Se va acorda punctaj proporţional cu o notă stabilită de un expert evaluator, în funcţie de calitatea profesională şi pedagogică a programului de activităţi2. Principiul echilibrării sociale a teritoriului
Se vor puncta proiectele realizate în zonele cu IDUL sub valoarea de 553. Principiul integrării sociale
Se vor puncta proiectele din zone cu populaţie minoritară cu risc de excluziune socială
9.Sume aplicabile și rata sprijinului Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M9/4A este de 100{8beb7b8c3b3779cd33a79aecf2d7b4f0d3d782d9b20a41d77320e2910ea72aa7} din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea maximă a unui proiect este de 3.000 euro.

10. Indicatori de monitorizare Număr de beneficiari: 6
Număr de participanţi activităţi: 2
Totalul fonduri alocate: 18.000 Euro
pdf3

DOCUMENTE APEL DE SELECTIE NR.2 

 

Apel de Selectie Scurt Nr.2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Apel de Selectie Lung Nr.2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Ghidul Solicitantului Apel 2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Cerere de Finantare Apel 2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Anexa 5 Plan de activitati Apel 2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Anexa 6 Lista documente justificative Apel 2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Fisa de verificare a incadrarii proiectului Apel 2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Fisa de evaluare generala Apel 2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Procedura de evaluare si selectie Apel 2 M9– publicat in data de 02.12.2021

Fisa Masurii M9– publicat in data de 02.12.2021

DOCUMENTE APEL DE SELECTIE NR.1 

Apelul de Selectie Scurt Nr.1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Apelul de Selectie Lung Nr. 1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Ghidul Solicitantului Apel 1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Cererea de Finantare Apel 1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Anexa 5 Plan de activitati Apel 1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Anexa 6 Lista documente justificative Apel 1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Fisa de verificare a incadrarii proiectului Apel 1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Fisa de evaluare generala Apel 1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Procedura de evaluare si selectie Apel 1 M9 -publicat in data de 29.03.2021

Fisa Masurii 9 -publicat in data de 29.03.2021

 

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search